Licensed Greencraft Traditional Alexandrian Craft Wicca

Het Manifest van de Greencraft Wicca.

De 9 Doelstellingen.

Doelstelling 1: De Oude Goden tot nieuw leven te wekken. Het uitbouwen van een religie en spiritualiteit die gebaseerd zijn op die elementen uit voor-christelijke religies die eeuwig zijn en een bron van inspiratie in de wereld van vandaag; en op oude zowel als moderne technieken die ons kunnen helpen in het werken met en begrijpen van de Natuur, de Mens en het Universum. We kunnen dit het ‘traditie principe’ van de Greencraft noemen.

Doelstelling 2: Het streven naar een maatschappij waar vrijheid van religie geen ijdel woord is, waar ieders pad heilig is en waar elk Mens, waar dan ook, kan leven en zijn religie beleven zoals zij het goed achten, en anderen dezelfde rechten toekennen We kunnen dit het ‘vrijheids principe’ van de Greencraft noemen.

Doelstelling 3: Het pact herstellen tussen de Godin en Haar kinderen. De band die bestaat tussen alle levensvormen van Gaia. Het uitbouwen van een religie waarin respekt en zorg voor de Natuur centraal staan. Mensen, Dieren, Planten en Megalieten zijn allen Gaia’s kinderen en het Sacrale Landschap is Haar lichaam. We zouden dit het ‘ekologische principe’ van de Greencraft kunnen noemen.

Doelstelling 4: Een ethika opbouwen waarin het centrale thema niet ‘schuld en boete’, maar het herstellen van toegebrachte schade is, en waar het begrip ‘zonde’ vervangen wordt door de verantwoordelijkheid die men draagt voor zijn handelingen. Met het toebrengen van schade wordt bedoeld: aan zichzelf, aan andere mensen, planten, dieren, mineralen en uiteindelijk het Sacrale Landschap zelf. We kunnen dit het ‘ethische principe’ van de Greencraft noemen.

Doelstelling 5: De centrale plaats van het polaire paradigma van God en Godin herstellen. Onze religie zo uitbouwen dat vrouwelijke en mannelijke aspekten van het goddelijke even belangrijk zijn en evenzeer waard om vereerd te worden. We kunnen dit het ‘polariteits principe’ van de Greencraft noemen.

Doelstelling 6: Het uitbouwen van een religie waarin de verschillende niveau’s van de goddelijke realitiet erkend worden: het pantheistische, het polytheistische, het bitheistische en het monotheistische niveau in harmonie met elkaar. Waarin de polytheistische godheden al dan niet tot eenzelfde historisch pantheon moeten behoren. We kunnen dit het ‘pluriforme principe’ van de Greencraft noemen.

Doelstelling 7: Het uitbouwen van Greencraft als een a-dogmatische ervaringsreligie. De uiteindelijke duiding voor de persoonlijke mystieke en religieuze ervaring ligt bij het individu zelf en niet bij een hierarchisch georganizeerde clerus. We kunnen dit het ‘a-dogmatische principe’ van de Greencraft noemen.

Doelstelling 8: Herwaardering van beide, het Mannelijke en het Vrouwelijke aspekt van de diviniteit, in die zin dat het Goddelijke in wezen een creatief proces is en dat in onze menselijke realiteit, dit proces het beste kan gezien worden als de vereniging van deze twee principes zonder verlies van eigenheid. We kunnen dit het ‘psychologische principe’ van de Greencraft noemen.

Doelstelling 9: Het uitbouwen van de Greencraft tot een religie waarin niet alleen plaats is voor priesters en priesteressen maar ook voor al diegenen die zich tot onze religie bekennen zonder het priesterschap te ambieren. We kunnen dit het ‘volks principe’ van de Greencraft noemen.

 • gman12
 • Commentaar op de 9 Doelstellingen.

  Op Doelstelling 1: Deze doelstelling is compatibel met alle drie “versies” van de Hedendaagse Wicca: Versie 1: Velen geloven dat Wicca een 20-ste eeuwse religie is die gestart werd door Gerald Gardner, Doreen Valiente, Alex en Maxine Sanders. Versie 2: Gardner en Sanders baseerden hun experimentele reconstructieve Wicca-religie op een middeleeuwse esoterische erfenis waarbij de origine van Wicca kan teruggevoerd worden naar de middeleeuwen en zelfs vroegere tijden. Versie 3 stelt dat er voldoende bewijs is omtrent gebruiken en landelijke tradities die overleefd hebben door de folklore-en familietradities zodat Wicca kan beschouwd worden als een hedendaagse versie van de voorouderlijke paganistische tradities uit pre-christelijke tijden. Deze 3 versies zijn compatibel en kunnen allen deel uitmaken van de waarheid. Wicca wordt door velen beschouwd als een exclusief “Europese” pre-christelijke religie. Onze visie spreekt dat tegen. Zelfs al is misschien het grootste gedeelte Europees, dan nog moeten we enkel de namen onthouden van de Godin in de Charge: “Isis, Astarte, Diana, Hekate, Demeter, Kali, Inanna” om te weten dat de Wicca niet beperkt is tot “Europees”. Een beperkende qualificatie van “bepaalde elementen” zou karakteristieken uitsluiten die eigen zijn aan onze voorouderlijke religies, enkel omdat wij deze heden oninspirerend of voorbijgestreefd vinden, zoals koppensnellen of het levend verbranden van mensen in kooien.

  Op Doelstelling 2: Deze Doelstelling heeft bepaalde sociale gevolgen. Deze erkent simultaan dat: Wicca is geen bekeringsreligie. Heksen zijn geen missionarissen. Wicca wenst maatschappelijke erkenning als een volwaardige religie, maar niet als een cultus. Het feit dat Gardner en zeker Sanders “hielden van” publiciteit op een persoonlijk niveau vermindert hun bijdrage en doelstelling niet om deze erkenning te bekomen.

  Op Doelstelling 3: Wicca is een mysterie-en natuurreligie. Het is wel degelijk een uitdaging in deze tijden om de opbouw en structuur van onze religie zo te organiseren dat wij, de dominante soort op deze planeet, opnieuw waardig kunnen leven met zij waarmee we deze mooie Godin delen.

  Op Doelstelling 4: Ook deze doelstelling heeft sociale gevolgen. Hij erkent simultaan dat: het individu moet verantwoordelijkheid afleggen voor daden en moet instaan voor herstel van schade die deze daden veroorzaakt hebben. De staat moet de burgers beschermen tegen wandaden van andere wezens, zij het mensen, of krachten van de natuur: en deze bescherming en waar nodig nadruk op herstel moet de primaire doelstelling zijn, veel eerder dan het uitdelen van bestraffingen.

  Op Doelstelling 5: Vanuit deze Doelstellingen volgt de eis tot algemeen herstel van de waarde van het Vrouwelijke, van de Godin, van het vrouwelijk aspect van het goddelijke. Betreffende de Vrouw: bijgesloten de rol van de Priesteres en de rol van alle vrouwen in onze maatschappij. Betreffende de Natuur: de Aarde als onze Grote Moeder. Van de vrouwelijke Elementen Water en Aarde: gevoelens, emoties, fysiek en mentaal. Voor een gezonde sexualiteit en gezond lichaam.

  Op Doelstelling 6: Alhoewel de meesten van ons een Germaanse of Keltische afstamming claimen, toont de geschiedenis van Europa en Noord-Amerika , in veel gevallen “het Westen” genoemd, onderhevig is aan de invloeden vanuit de Vier Kwartieren. De Westerse esoteriche traditie werd deels gevormd door de Griekse cultuur en het Romeinse Rijk, door het christendom en de Moorse koninkrijken in Spanje. Ook is er in onze eigen tijd de invloed van shamanistische technieken uit Siberië, Afrika, Noord-Europa, en de Amerikaans Indiaanse culturen.

  Op Doelstelling 7: Bij monde van Fred Lamond: “Onze HPS en HP en de auteurs van Wicca-boeken zijn de leraars van technieken die leiden naar de innerlijke waarheid, zonder echter leraar te zijn van de waarheid zelf.” De inwijdingsgraden zijn een baken in onze persoonlijke evolutie en groeiproces die meestal gelinkt wordt aan een hierarchie van verantwoordelijkheid die gevoed wordt door de wil om de kennis, wijsheid en ervaring te delen.

  Op Doelstelling 8: Vanuit de her-evaluatie van de rol en het belang van het Vrouwelijke volgt dat het nu mogelijk is om een beter zicht te bekomen op de echte rol van het Mannelijke. Het potent symbolisme van de Gehoornde God ,van wie de Griekse god Pan een concept was, wordt een nieuwe bron van inspiratie. Ook is er het symbolisme van de God die getrouwd is met het Land en het symbolisme van Dood en Wedergeboorte. Deze thema's zijn ontworpen in harmonie met de Drie Aspecten van het heilig Vrouwelijke: de onbevlekte Maagd, de voedende Moeder en de wijze Oude Vrouw.

  Op Doelstelling 9: Vanuit het feit dat wij vordering maken in het realiseren van op zijn minst Doelstelling 2 wordt het mogelijk om de rol van de Priesteres in de gemeenschap opnieuw op te eisen. Om de woorden van Fred die Gardner reciteerd: “In de tijd voor de Brandende Tijd waren de heksen priesters en helers van de dorpen. Het is de Heksenjacht die ons reduceerde tot een priesterklasse zonder congregatie.” Hoewel de meeste heksen hun rituelen het liefst uitvoeren tussen gelijkgezinden, moeten we toch hopen dat sommige heksen zullen voorzien in de religieuze behoeften van de leken.

 • gman13